The girl says &#039_please buy me&#039_. Okina Mitsuki